Buitenlandse werknemer in dienst nemen

Wanneer u een buitenlandse werknemer in dienst wilt nemen, komen er een aantal belangrijke zaken bij kijken waar u rekening mee moet houden. ASV Advies beschikt over ervaren specialisten die u bij deze en andere onderwerpen over grensoverschrijdende arbeid kunnen adviseren.

Voor meer informatie over het in dienst nemen van buitenlandse werknemers, ga direct naar:

Nationaliteit en verblijfsduur

Buitenlandse werknemer in dienst nemen

In het geval dat u een buitenlandse werknemer in dienst wilt nemen met de nationaliteit van een land dat tot de EU, EEU of Zwitserland behoort, geldt het vrij verkeer van personen en mogen zij vrij werken in Nederland.

Maar voor buitenlandse werknemers met een andere nationaliteit geldt dat de verblijfsduur bepalend is of naast de tewerkstellingsvergunning (TWV) wel dan niet een verblijfsvergunning moet worden aangevraagd. Toelichting:

 • Verblijfsduur minder dan 90 dagen
  Wanneer een buitenlandse werknemer minder dan 90 dagen komt werken, dan is meestal een visum voor kort verblijf nodig. Overigens in het geval de werknemer een grensarbeider is, dan wordt in Nederland het verblijf ook gezien als een kort verblijf.
 • Verblijfsduur meer dan 90 dagen
  Komt de buitenlandse werknemer voor meer dan 90 dagen naar Nederland om te werken, dan is een verblijfsvergunning nodig.

Welke verblijfsvergunning uw buitenlandse werknemer nodig heeft, is geheel afhankelijk van de functie die hij/zij gaat bekleden. Er bestaan namelijk verschillende verblijfsvergunningen als werkzaamheden worden verricht in Nederland.

Met deze en andere zaken omtrent grensoverschrijdende arbeid kan ASV Advies u helpen.

Buitenlandse student als werknemer in dienst nemen

Wanneer u een buitenlandse student als werknemer in dienst wilt nemen, moet de student allereerst beschikken over een verblijfsvergunning voor studie. Ten tweede mag u de buitenlandse student alleen maar laten werken wanneer u een TWV heeft voor de student. Pas dan mag de student:

 • óf maximaal 16 uur per week werken
 • óf voltijd werken in de maanden juni, juli en augustus.

Wanneer u niet over een TWV beschikt of wanneer de buitenlandse student méér werkt dan is toegestaan, dan is er sprake van illegale tewerkstelling. De Inspectie SZW die hierop toezicht houdt, zal u hiervoor beboeten.

Referent

Buitenlandse werknemer in dienst nemen

Een organisatie of persoon die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland, wordt ook wel ‘referent’ genoemd. Wanneer u één of meerdere buitenlandse werknemers wilt aannemen, bent u als werkgever derhalve de referent voor deze werknemer(s).

De mogelijkheid bestaat om als werkgever erkenning als referent aan te vragen bij de IND. De erkenning als referent is zelfs verplicht wanneer u aanvragen wilt indienen voor kennismigranten en onderzoekers.

Verplichtingen referent
Als referent krijgt u te maken met wettelijke verplichtingen, namelijk een informatieplicht en een administratieplicht. Daarnaast heeft u als erkend referent een zorgplicht.

De naleving van deze wettelijke verplichtingen worden scherp in de gaten gehouden door de IND. Daarnaast gelden ook nog een aantal aanvullende wettelijke regels waar de Inspectie SZW toezicht op houdt. Ook bent u verantwoordelijk dat de regels van de Wet arbeid vreemdelingen strikt worden nageleefd.

De gezinsleden

Buitenlandse werknemer aannemen

In de meeste gevallen kunnen de gezinsleden van de werknemer meekomen naar Nederland. Behalve wanneer de werknemer komt voor stage, opdoen van werkervaring of seizoenarbeid, in dat geval mogen de gezinsleden niet meekomen.

Bent u als werkgever erkend als referent voor arbeidsgerelateerd verblijf? Dan kunt u tevens de aanvraag van de verblijfsvergunning voor de gezinsleden van de werknemer indienen. Ongeacht of de gezinsleden op een later tijdstip of direct met de werknemer meereizen.

In het geval u als werkgever geen erkend referent bent, moet de buitenlandse werknemer zelf de verblijfsvergunning voor zijn gezinsleden aanvragen.

Zorgverzekering buitenlandse werknemer

Wanneer u buitenlandse werknemers in dienst neemt die onder de Nederlandse sociale zekerheidswetten vallen, zijn zij wettelijk verplicht om in Nederland ook een zorgverzekering af te sluiten, al hebben zij een andere zorgverzekering in het buitenland. Doet de buitenlandse werknemer dit niet, loopt hij of zij het risico op een boete van het Zorginstituut Nederland. In uiterste gevallen kan het zelfs leiden tot beslaglegging op het loon van de buitenlandse werknemer door de overheid.

Loonbelasting buitenlandse werknemer

Loonheffingskorting
Wanneer u een buitenlandse werknemer gaat aannemen, bestaat de kans dat deze minder nettoloon ontvangen dan zijn collega’s. Alles hangt af van de woonplaats van de werknemer. Werknemers die in Nederland werken, maar hun woonplaats in het buitenland hebben en waarvoor in Nederland loonbelasting afgedragen moet worden, hebben geen aanspraak op heffingskortingen.

30% regeling

In het geval een buitenlandse werknemer in dienst neemt, kan deze (onder bepaalde voorwaarden) gebruikmaken van de zogenaamde 30% regeling. Hierbij wordt door de werkgever 30% van het loon (inclusief vergoeding) belastingvrij verstrekt als vergoeding voor de extraterritoriale kosten.

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht met de meest gestelde vragen omtrent het aannemen van een buitenlandse werknemer:

België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels zijn wel van toepassing)

IJsland (EER), Liechtenstein (EER) en Noorwegen (EER)

Een tewerkstellingsvergunning is een vergunning die moet worden aangevraagd door de werkgever wanneer er een buitenlandse werknemer voor een bepaalde periode in het bedrijf komt werken.

De extraterritoriale kosten bestaan onder andere uit:

 • extra kosten die gemaakt worden voor het levensonderhoud door een hoger prijspeil in Nederland dan in het land van herkomst;
 • kosten van een kennismakingsreis naar Nederland;
 • kosten voor aanvraag of omzetten van officiële persoonlijke papieren;
 • kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland;
 • bijvoorbeeld hotelkosten (als de werknemer in het land van herkomst blijft wonen);
 • kosten voor inboedelopslag dat niet naar Nederland wordt verhuisd;
 • reiskosten naar het land van herkomst;
 • de extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting als dat duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land van herkomst;
 • de extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefonie met het land van herkomst;
 • kosten van een aanvraag vrijstelling sociale zekerheid (bijv. A1/E101-verklaring).

Bron: belastingdienst

Meer weten over het in dienst nemen van een buitenlandse werknemer?

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier. Alle velden zijn verplicht in te vullen.