Privacyverklaring - ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:
Onderneming:

Bezoekadres:

E-mail:
Telefoon:
KvK-nummer:

Birgit Gleiss
ASV Adviesburo
Sociale Verzekeringen BV
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
Nederland
info@asv-advies.com
+31 (0) 208 208 715
23083964

ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV is verantwoordelijke in de zin van de AVG. ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV, waaronder https://asv-advies.com.

ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarin strikte afspraken staan wat mag worden bijgehouden. ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en heeft derhalve Google opdracht gegeven om de IP-adressen te anonimiseren.

ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten waaronder maar niet uitsluitend salarisadministratie, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV om de overeenkomst uit te voeren.

ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en/of e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het voeren van salarisadministratie voor derden: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank/creditcard gegevens, BSN/sofi-nummer en paspoort/id(nummer).

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@asv-advies.com.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen BV, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Daarnaast zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.